Лидеры продаж
Картина Fox Hunting. The Meet
Картина Amsterdam vers le point
Картина Vue Bruxelles
Картина ROSA GALLICA ITAFOLIA
ТВ тумба OLLI Секция
Контакты
Интернет-магазин
"Mēbeļu Outlet"

Рига, Золитуде, 
Ул. Анниньмуйжас 17, 
т/ц IXO 2. этаж
+371 67402125, 28020303
salons@ixocentrs.lv

Рабочее время:
П - Сб. 10:00-19:00
Вс. - 11:00 - 17:00
 
Главная Договор
Preču pārdošanas līgums

II. daļa Preces pārdošanas vispārīgie noteikumi.

 

l.Preces pirkuma kārtība

1.1. SIA "ODA MĒBELES" (reģ.Nr.40203000397), turpmāk tekstā saukta "Pārdevējs", pārdod mēbeles, interjera priekšmetus un citas preces Pircējam, kurš apņemas savlaicīgi pieņemt nopirkto preci un pilnībā apmaksāt pirkuma cenu atbilstoši šī līguma noteikumiem. Veicot pasūtījumu interneta veikalā, Pircējs elektroniski apstiprina, ka akceptē  šī līguma-pasūtījuma (turpmāk tekstā arī līgums) noteikumiem. Maksājuma veikšana atbilstoši šī līguma noteikumiem norāda uz Pircēja piekrišanu visiem  līguma noteikumiem.

1.2. Līgumā tiek norādīti Pircēja rekvizīti (vārds, uzvārds, adrese utt.), tālruņa numurs, preces cena (pirkuma summa), preces nosaukums, apraksts, artikuls un cita informācija.

1.3. Ja Pircējs pasūta preci, kura neatrodas uz vietas Pārdevēja veikalā/noliktavā, izdarot šādu pasūtījumu, Pircējs iemaksā Pārdevējam kasē vai norēķinu kontā avansu, kura apmērs norādīts līgumā.

1.4. Ja Pircējs veic individuālo pasūtījumu (pieskaņots Pircēja izmēriem vai Pircēja materiāliem), pēc avansa iemaksas Pircējam nav tiesību atteikties no pasūtījuma pilnīgas apmaksas, kā arī nav atteikuma tiesības. Gadījumā, ja individuālais pasūtījums nav apmaksāts 1 (viena) mēneša laikā pēc tā saņemšanas Pārdevēja noliktavā, Pārdevējam ir tiesības ieturēt iemaksāto avansu un piedzīt no Pircēja  starpību starp pirkuma summu un iemaksāto avansu.

1.5. Prece skaitās apmaksāta vai avanss skaitās samaksāts tikai pēc naudas ieskaitīšanas Pārdevēja norēķinu kontā vai kasē.

1.6 Pēc pasūtītās preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs mutiski informē Pircēju, zvanot uz līgumā norādīto tālruņa numuru.

1.7 Par nesavlaicīgu preces piegādi no Pārdevēja var tikt iekasēts līgumsods 0.01 % apmērā no nepiegādātās preces cenas par katru piegādes uz Pārdevēja noliktavu kavējuma dienu,bet ne vairāk par 5% no līguma summas.

1.8 Par nesavlaicīgu norēķinu veikšanu no Pircēja var tikt iekasēts līgumsods 0.01 % apmērā no parāda summas par katru apmaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk par 5% no līguma summas. Ja Preces apmaksa netiek veikta 2 (divu) nedēļu laikā no šī līguma 1.7.punktā norādīta paziņojuma saņemšanas, Pārdevējam ir tiesības lauzt šo līgumu un realizēt preci par brīvu cenu. Pēc preces realizācijas naudas līdzekļi, kas tika saņemti par preci, tiek atgiezti Pircējam, ieturot no tiem preces realizācijas izdevumus 30% apmērā no līgumā  norādītās preces cenas.

l.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo pusi no līguma izpildīšanas.

2. Preces piegāde un pieņemšanas-nodošanas kārtība

2.1. Gadījumā, ja izgatavotājs piegādā preci izjauktā veidā, tad preces salikšanu (montāžu) Pārdevējs veic par atsevišķu samaksu.

2.2. Pārdevējs nodod preci Pircējam tikai pēc preces pirkuma summas samaksas pilnā apmērā, kā arī preces transportēšanas izdevumu un montāžas  pakalpojumu samaksas pilnā apmērā, ja šādu pakalpojumu sniegšana ir atrunāta līgumā.

2.3. Preces piegāde un salikšana (montāža) tiek veikta tikai pēc attiecīga pakalpojuma apmaksas saņemšanas. Ja puses saskaņoja piegādes laiku, piegādes adresē jābūt Pircējam, viņa pilnvarotai personai vai ģimenes loceklim. Pircējs apņemas atzīt sev par saistošu piegādes vietā esošo personu rīcību un apņemas necelt nekādas pretenzijas par preces nodošanu.

2.4. Ja prece ir piegādāta līdz piegādes adresei, bet tajā nav iespējams nokļūt un/vai tajā nav Pircēja vai personas, kas ir atbildīga  preces pienemšanu, prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā un Pircēja pienākums ir pašam uzņemties preces piegādes pienākumu vai apmaksāt atkārtotu preces piegādi.

2.5. Preces nodošanas laikā puses pārbauda preces komplektāciju un kvalitāti.

2.6. Prece tiek uzskatīta par pienācīgi nodotu, ja 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas dienas no Pircēja netika saņemta rakstiska pretenzija.

2.7. Pārdevējs rekomendē Pircējam, preces montēšanu (salikšanu) pasūtīt  pie Pārdevēja.

2.8. Pārdevējs nav atbildīgs par preces bojājumiem, ja tie radušies Pircēja patstāvīgās piegādes un/vai salikšanas (montāžas) rezultātā.

2.9. Pārdevējs nav atbildīgs par gadījumiem, kad preces piegāde līdz Pircēja norādītai vietai nav iespējama sakarā ar Pircēja telpas konfigurāciju, durvju ailes un kāpņu telpas izmēriem un citiem no Pārdevēja neatkarīgiem apstākļiem. Par katru šādu gadījumu puses vienojas atsevišķi.

2.10. Ja Pircējs ir savlaicīgi apmaksājis preces pirkuma summu, Pārdevējs var nodrošināt preces bezmaksas glabāšanu Pārdevēja noliktavā 1 (viena) mēneša laikā no apmaksas veikšanas dienas.  Augstāk  minētajam  termiņam beidzoties par preces glabāšanas noteikumiem puses vienojas atsevišķi. Pārdevējam ir tiesības aprēķināt preces glabāšanas izdevumus, vadoties no aprēķina 0.1% no šī līguma kopējās summas par katru preces glabāšanas dienu Pārdevēja noliktavā.

 

 

 

3.Preces lietošanas vispārējie noteikumi

3.1. Pircējs apņemas nodrošināt preces pareizu ekspluatāciju un apkalpošanu. Pircējs ir iepazīstināts un piekrīt, ka mēbeļu izstrādājumi ir jūtīgi pret gaismu, aukstumu un karstumu, relatīvo mitrumu (60%-70%) un sausumu, mēbeļu glabāšanai un ekspluatācijai rekomendējamā gaisa temperatūra +15C-+25C.

3.2. Mēbelēm nepieciešama regulāra kopšana. Mēbeles var tīrīt tikai ar speciāli tam paredzētiem tīrīšanas līdzekļiem vai izmantojot speciālas ķīmiskās tīrītavas pakalpojumus.

3.3. Iegādājoties  mēbeles, jāievēro,  ka  katram  mēbeļu izstrādājumam ir savs funkcionālais uzdevums, piem. dīvāns ir viesistabas mēbeles sastāvdaļa, to nevar izmantot kā pastāvīgu gulēšanas vietu.

3.4. Vienas mēbeļu kompozīcijas ietvaros fasādes virsmā ražotājs pieļauj dažādu koksnes griezienu, struktūras un toņu salikumu, kas ir vienādi pēc savas dabas un krāsas. Tas netiek uzskatīts par rūpniecisko brāķi (defektu). 

4. Garantija,  Atteikuma tiesības un Pretenziju pieteikšanas kārtība

4.1. Precei jāatbilst noteiktiem preces ražotāja standartiem vai tehniskiem noteikumiem.

4.2. Pārdevējs garantē preces kvalitāti ar noteikumu, ka Pircējs ievēroja preces ekspluatācijas tehniskās prasības. Pārdevējs divu gadu garantijas laikā bezmaksas novērsīs preces ražošanas defektus (veiks garantijas remontu).

4.3. Preces kvalitātes trūkumi, kas rodas Pircēja patstāvīgas piegādes vai salikšanas (montāžas) laikā, nav pakļauti garantijas remontam.

4.4. Pārdevējs nav atbildīgs par preces kvalitāti, kad Preces bojāšanā var vainot Pircēju. Pārdevējs var atteikties no garantijas remonta veikšanas, ja tiek konstatēti preces mehāniskie bojājumi, pastāvīgi veikts preces remonts, pārveidošana, Pircēja vainas dēļ ir izraisīti nejauši bojājumi un defekti, neuzmanīga ekspluatācija, bojājumi, kurus radījuši nokaitēti priekšmeti, ūdens, ķīmiski savienojumi utt.

4.5. Garantijas remonta veikšanai Pircējs uzrāda līgumu-pasūtījumu, kases čeku par pirkuma summas apmaksu un norāda preces defektu.

4.6. Pircējs (ja tas ir uzskatāms par patērētāju) ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem.

4.7. Pircējam (ja tas ir uzskatāms par patērētāju), kas veica pasūtījumu interneta veikalā, ir tiesības četrpadsmit (14) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas realizēt atteikuma tiesības, tas ir, vienpusēji izbeigt līgumu. Pircējs nevar realizēt atteikuma tiesības, ja Prece ir izgatavota  Pircējam pēc individuāla pasūtījuma atbilstoši šī līguma 1.4.punktam.

4.8. Patērētājam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam.

4.9. Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas līdz līguma izbeigšanas brīdim. Naudas atmaksa notiek ar bankas pārskaitījumu.  Piegādes un uzstādīšanas izdevumi, ja tādi bija, netiek atmaksāti. Pārdevējs neatmaksā naudu par  Preci, kamēr  tā nav atgriezta (nodota Pārdevējam).

4.10. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā patērētājs ir atbildīgs par Preces labtīcīgu izmantošanu, kvalitātes un drošuma saglabāšanu. Atbildība par Preces lietošanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā  tiek noteikta civiltiesiskā kārtībā. 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Neviena no pusēm neatbildēs par savu saistību pilnīgu vai daļēju  neizpildi, ja šī saistību neizpilde radusies nepārvaramās varas apstākļu rezultātā (plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī valsts institūciju akti un darbība, blokāde,  ilgstošas brīvdienas vai svētku dienas, dīkstāves, streiki, preces noņemšana no ražošanas vai jebkuri citi apstākļi, kas atrodas ārpus pušu kontroles) un radušies pēc šī līguma noslēgšanas. Par Nepārvaramas varas apstākļiem nekavējoties jāpaziņo otrai pusei un jāvienojas par līguma turpināšanu vai grozīšanu.

5.2. Jebkuri līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā divos eksemplāros un tos parakstījušas abas līguma puses. Tie tiek pievienoti līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.   Līguma teksta dzēsumi, neatrunāti labojumi, aizkrāsojumi, svītrojumi un papildinājumi nav spēkā. Jautājumos, kas nav paredzēti līgumā, pusēm jāvadās no LR spēkā esošās likumdošanas.

5.3. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumdošanai tiesā pēc piekritības tiesā.

 

Pircējs: Parakstot šo līgumu apliecinu, ka esmu iepazinies ar šajā līgumā un tā pielikumos izklāstītajiem noteikumiem un apņemos tos ievērot un izpildīt.

 

 

 

 

 

 

 

                                     Pircēja paraksts

 

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

 

Mēs strādājam lai Jūs būtu apmierināti ar pirkumu.

Ja tomēr kādu iemeslu dēļ Jūs esat nolēmuši atgriezt pirkumu,

lūdzu izdrukājiet un aizpildiet šo veidlapu.

 

Vēlos atgriezt preci 

Preces nosaukums:

_____________________________________________________________________________

Atgriešanas iemesls:

_____________________________________________________________________________

Pirkumu apliecinoša dokumenta veids/tips un numurs:

_____________________________________________________________________________

Patērētāja vārds, uzvārds:

_____________________________________________________________________________

Patērētāja personas kods:

_____________________________________________________________________________

 Patērētāja adrese: ____________________________________________________________________________________

Patērētāja telefona numurs: _____________________________________________________________________________

Patērētāja bankas nosaukums un konts:

_____________________________________________________________________________

 

Preces atpakaļ sūtīšanas adrese:

 

SIA  „ODA MĒBELES, Anniņmuizas iela 17Rīga, Latvija, LV-1029

 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā no no preces vai preces daļas saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atgriezt preci. 

Atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. 

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ. 

Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā! Līdz ar to ieteicams ar preci apieties saudzīgi, kā arī uzmanīgi atvērt tās iepakojumu. 

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas.

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības nav iespējams izmantot, ja iegādātas mēbeles pēc individuāla pasūtījuma, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja pasūtījuma vai lietas ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas. 

Nosūtot preci atpakaļ patērētajam jānogādā  SIA „ODA MĒBELES”  personīgi:

- preces pirkumu apliecinošs dokuments,

- prece nesabojātā oriģinālajā iepakojumā,

- aizpildīta atteikumu tiesību veidlapa.

  

Patērētāja paraksts un atšifrējums:_____________________________________________________________________

 

________________, „______”___________________201____gads

 (vieta)

Pārdevēja pārstāvja atzīme par veidlapas saņemšanu:

 

___________________________________________

(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)

 

________________, „______”___________________201____gads

 

 (vieta)

facebook
Прайс лист